hlavní logo 554 798 111

Volejte nonstop

hlavní logo
Lázeňská léčba
Léčebné pobyty
Rekreační pobyty
Bazén a procedury
Kariéra
CZ PL EN DE
 
úvodní obrázek

 

Protikorupční strategie


Protikorupční strategie Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik, je souborem opatření a interních dokumentů souvisejících procesů, jejichž cílem je zakotvit v řídicím a kontrolním systému státního podniku takové prvky, které již svým charakterem v maximální možné míře brání vzniku možného protiprávního či neetického jednání.

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik, je uzpůsoben Rezortnímu internímu protikorupčnímu programu Ministerstva zdravotnictví ČR (příkaz ministra zdravotnictví č. 22/2019 ze dne 12.04.2019 a dodatku č. 1 vydaného příkazem ministra č. 38/2019 ze dne 27.11.2019).

Interní protikorupční program.pdf 

Etický kodex zaměstnance


Etický kodex zaměstnance navazuje na práva a povinnosti zaměstnanců Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik, které jsou stanoveny zejména zák. č. 262/2006 Sb., Zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy a obecnými pravidly slušnosti.

Etický kodex

 

Vnitřní oznamovací systém Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik


V návaznosti na Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále i jako „ZOO“), který do českého právního řádu transponoval směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 z 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (dále i jako „HLKS“), aktualizovaly vnitřní oznamovací systém (dále i jako „VOS“) pro podávání, příjem a posuzování oznámení a poskytování ochrany oznamovatelům.

 

pozadí


VOS je určen oznamovatelům – fyzickým osobám
, jenž chtějí oznámit možné protiprávní jednání v rozsahu působnosti HLKS bez ohledu na to, zda souvisí s jejich výkonem pracovní činnosti nebo činnosti obdobné (dále i jako „oznamovatel“).

 

pozadí

 

Příslušnou osobou pro příjem oznámení prostřednictvím VOS a výkon stanovených činností je určena Renata Reichlová, manažer kvality a interní auditor (Tel.: +420 554 798 230, e-mail: oznameni@horskelazne.cz ).

 

pozadí

 

Oznámení o možném protiprávním jednání lze podat také využitím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (dále i jako „EOS“) Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz). Volba mezi využitím VOS a EOS je na úvaze oznamovatele.

 

pozadí

Možnosti podání oznámení prostřednictvím VOS příslušné osobě

· Ústně:
- tel.: č.: +420 554 798 230, nebo osobně v kanceláři v I. patře ředitelství HLKS, nejpozději do 14 dnů od požádání. Hovory nejsou nahrávány.

· Písemně:
- elektronicky na adrese: oznameni@horskelazne.cz,

- v listinné podobě v zalepené obálce s textem: „Oznámení k rukám příslušné osoby“, zaslané poštou na adresu, Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, 793 24 Karlova Studánka 6, nebo do schránky podatelny pro příjem oznámení, umístěné v přízemí ředitelství HLKS u hl. vchodu, nebo osobním předáním příslušné osobě v kanceláři v I. patře ředitelství HLKS.

 

pozadí

Náležitosti oznámení

· Oznámení musí obsahovat pravdivé údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele. Jde-li o oznámení, které neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození oznamovatele, náleží oznamovateli a souvis. osobám, ochrana podle ZOO až od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

· Oznámení musí být pravdivé, určité, srozumitelné a podložené, musí z něj být zřejmé jakého jednání se týká a proti které osobě směřuje a mělo by být doplněno o věrohodné ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání. Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měl mít pádný důvod domnívat se, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé a při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se neměl on ani osoba související, dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

 

pozadí

Oblasti oznámení

· VOS lze oznamovat protiprávní jednání, k němuž došlo, nebo má dojít v HLKS, bez ohledu na souvislost oznamovatele s výkonem pracovní činnosti nebo činnosti obdobné.

· Oznamovat lze trestné činy, závažné přestupky, porušení ZOO a jakákoliv porušení předpisů v oblastech stanovených ZOO; v rozsahu působnosti HLKS, zejm.:

- finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb,

- daně z příjmů právnických osob,

- ochrany spotřebitele,

- souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

- ochrany životního prostředí,

- bezpečnosti potravin,

- hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

- ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

- ochrany os. údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektron. komunikací a inform. systémů,

- ochrany finančních zájmů EU,

- fungování vnitřního trhu včetně ochrany hosp. soutěže a státní podpory podle práva EU.

 

pozadí

Zpracování oznámení a ochrana oznamovatele

· Do 7 kalendářních dnů od zaslání oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 3 měsíců obdrží vyrozumění o způsobu vyřízení oznámení.

· Oznámení musí být posuzováno z hlediska jeho důvodnosti, v případě, že je posouzeno jako důvodné, budou doporučena opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu.

· V odůvodněných případech mohou být závěry prošetření postoupeny také jako podnět orgánům činným v trestním řízené nebo inspektorátu práce nebo příslušnému orgánu veřejné moci k dalšímu prošetření.

· Informace z oznámení a prošetřování nesmí být poskytnuty třetí osobě, která není určena jako příslušná osoba.

· Oznamovatel ani osoba související podle § 4 odst. 2 ZOO nesmí být vystaveni odvetnému opatření. Odvetným opatřením se pro účely ZOO rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvisl. s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě související může způsobit újmu.

· Ochrana před odvetným opatřením podle ZOO náleží oznamovateli, který oznámení podal prostřednictvím VOS, EOS, nebo uveřejnil při splnění podmínek stanovených ZOO a rovněž osobám, které oznámení podaly orgánu veřejné moci podle jiného právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie.

· Ochrana před odvetným opatřením nenáleží oznamovateli, který učiní vědomě nepravdivé oznámení. Za oznámení vědomě nepravdivých informací může být oznamovatel sankcionován.