hlavní logo 554 798 111

Volejte nonstop

hlavní logo
Lázeňská léčba
Léčebné pobyty
Rekreační pobyty
Bazén a procedury
Kariéra
CZ PL EN DE
 
úvodní obrázek

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Pro poskytování služeb lázní/hotelu LV


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.      Není-li dále uvedeno něco jiného, mají pojmy a zkratky uvedené v těchto obchodních podmínkách následující význam:

 • PROVOZOVATEL - Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, IČO: 14450216, se sídlem č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ 793 24, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 481 (dále také jen jako „provozovatel“ nebo „lázně“ nebo „hotel LV“)
 •  LÁZNĚ – provozovatel s provozem Horské lázně Karlova Studánka v místě Karlova Studánka
 •  HOTEL LV – provozovatel s provozem Lorkova vila v místě Čeladná
 • KLIENT - fyzická či právnická osoba, která objednává služby lázní/hotelu LV, bez ohledu na to, zda je zároveň účastníkem pobytu, či nikoliv
 •  HROMADNÁ AKCE – společenská akce zahrnující skupinu klientů o počtu 10 osob a více (zejm. rodinné oslavy, svatby, sportovní soustředění, teambuildingové akce, školení, školy v přírodě,    workshopy atp.), která nebude upravena samostatnou smlouvou
 •   NABÍDKA SLUŽEB - nabídka služeb poskytovaných lázněmi/hotelem LV zveřejněná na webových stránkách
 •  NÁSTUP K POBYTU - okamžik zahájení poskytování služeb dle uzavřené smlouvy 
 • OBCHODNÍ PODMÍNKY/OP - tyto obchodní podmínky
 •  OBJEDNÁVKA - závazný návrh klienta na uzavření smlouvy učiněný klientem ve formě a s náležitostmi uvedenými v těchto OP
 •   SLUŽBY - ubytovací, stravovací, léčebné, wellness, případně další služby poskytované lázně/hotel LVmi uvedené v nabídce služeb
 •   SMLOUVA - smlouva na poskytnutí služeb mezi klientem a lázněmi/hotelem LV uzavřená postupem uvedeným v těchto OP
 •   SMLUVNÍ STRANA - smluvní strana smlouvy, tj. klient na straně jedné a lázně/hotel LV na straně druhé
 •  SPOTŘEBITEL - osoba vystupující mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
 •  ÚČASTNÍK POBYTU - osoba, která je uživatelem služeb lázní/hotelu LV dle smlouvy
 • WEBOVÉ STRÁNKY - oficiální webová prezentace lázní/hotelu LV dostupná na adrese www.horskelazne.cz obsahující mimo jiné nabídku služeb lázní/hotelu LV a ceny služeb

2.   Tyto OP obsahují závaznou úpravu práv a povinností smluvních stran vzniklých na základě smluv na poskytnutí služeb uvedených v nabídce služeb zveřejněné na webových stránkách lázní/hotelu LV, uzavřených mezi lázněmi/hotelem LV coby poskytovatelem služby na straně jedné a klientem coby objednatelem služby na straně druhé.

3.      Odchylná ujednání v potvrzení objednávky mají přednost před těmito OP.

4.      Pro vyloučení všech pochybností se určuje, že smlouva podle těchto OP je uzavírána mezi klientem a provozovatelem a povinnosti plnění vzniká na straně provozovatele a tam, kde je v těchto OP uvedeno lázně/hotel LV je tím myšlen provozovatel, který je pouze rozlišen podle místa poskytování služeb. 


II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.      VÝBĚR SLUŽEB

Klient si vybírá jím požadované služby z nabídky služeb uvedené mimo jiné na webových stránkách lázní/hotelu LV (tato nabídka vymezuje sortiment služeb poskytovaných lázněmi/hotelem LV, není však návrhem na uzavření smlouvy a provozovatel si vyhrazuje právo nabídku služeb kdykoliv měnit či doplňovat).

2.      ONLINE REZERVACE

(platí jen pro lázněmi/hotelem LV vybrané služby/pobyty a pro vybrané ubytovací kapacity lázní/hotelu LV) 

Objednávku činí klient vyplněním online objednávkového formuláře („online rezervace“) na webových stránkách lázní/hotelu LV, v němž vyplní veškeré požadované údaje. Online rezervaci klient odešle potvrzením volby „Dokončit“, čímž zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje svůj souhlas, aby se těmito obchodními podmínkami řídil právní poměr mezi klientem a provozovatelem.

Lázně/hotel LV po zpracování objednávky zašlou klientovi potvrzení objednávky na emailovou adresu, kterou klient uvedl ve své objednávce. Takto vytvořená objednávka je pro klienta závazná a zakládá smlouvu ve smyslu těchto OP.

1.      OSTATNÍ PŘÍPADY OBJEDNÁVKY POBYTU a SLUŽEB

v ostatních případech činí klient svou objednávku některým z následujících způsobů:

·           formou e-mailu, s využitím formuláře (obj. listu) uvedeného na webových stránkách lázní/hotelu LV, který klient odešle na adresu lazne@horskelazne.cz/recepce@lorkovavila.cz, nebo

·         písemně, s využitím formuláře objednávky (obj. listu) uvedeného na webových stránkách lázní/hotelu LV, který klient vytiskne a podepsaný doručí na adresu lázní/hotelu LV, nebo

·         osobně v sídle lázní/hotelu LV.

2.      Objednávka klienta musí vždy obsahovat alespoň tyto údaje:

 • (i) u fyzických osob:
 •  jméno a příjmení klienta;
 •  adresa trvalého bydliště klienta;
 • (ii) u právnických osob:
 •    název obchodní společnosti;
 •  IČO, DIČ;
 •   zápis v obchodním rejstříku, pokud takový existuje.;
 • a dále u všech klientů:
 •    e-mailová adresa a telefonní číslo klienta;
 •   název pobytu dle nabídky lázní/hotelu LV jednotlivě objednávaných služeb rozsah ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb, typ stravy;
 •   požadovaný termín;
 •    údaje o účastnících pobytu, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu;
 •    prohlášení o tom, že klient potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami provozovatele zveřejněnými na webové stránce www.horskelazne.cz/obchodni-podminky 
  a www.lorkovavila.cz/obchodni-podminky vyjadřuje svůj souhlas, aby se těmito obchodními podmínkami řídil právní poměr mezi klientem a provozovatelem;
 •    datum vyhotovení objednávky.

3.      Lázně/hotel LV doporučují všem klientům telefonické předjednání možnosti poskytnutí služeb v požadovaném termínu a rozsahu. Uzavření smlouvy cestou telefonické komunikace se vylučuje.

4.      Neobsahuje-li objednávka klienta veškeré výše uvedené údaje, oznámí lázně/hotel LV tuto skutečnost klientovi a informují klienta, jak má svou objednávku upřesnit či doplnit.

5.      V případě, že poskytnutí služeb v termínu či rozsahu uvedeném v objednávce není možné, oznámí lázně/hotel LV tuto skutečnost klientovi a současně sdělí klientovi návrhy jiného řešení jeho požadavku odpovídající možnostem lázní/hotelu LV za účelem příslušné úpravy objednávky klienta; návrh jiného řešení požadavku vychází z aktuálních možností lázní/hotelu LV, má tedy omezenou platnost.

6.      Jestliže jsou lázně/hotel LV schopni objednávce klienta vyhovět, potvrdí objednávku.

7.      UZAVŘENÍ SMLOUVY

K uzavření smlouvy mezi klientem a provozovatelem dochází (ve všech případech objednávání služeb) teprve okamžikem, kdy lázně/hotel LV potvrdí objednávku klienta (tj. odesláním potvrzení objednávky).


III. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1.      Klientovi jsou poskytovány sjednané služby:

 •    MÍSTO:

a)       obec Karlova Studánka, provozovatelem provozované zdravotnické zařízení; v případě sportovních a volnočasových aktivit, které jsou součástí sjednaných služeb, jsou tyto konkrétní služby poskytovány dále na místech určených lázněmi;

b)      obec Čeladná, areál hotelu LV; wellness, sportovní a volnočasové aktivity, které jsou součástí sjednaných služeb, jsou tyto konkrétní služby poskytovány na místech určených hotelem LV;

 •    TERMÍN: v termínu, který byl lázněmi/hotelem LV uveden v potvrzení objednávky.
 •    ROZSAH A ZPŮSOB: vyplývá z popisu služeb uvedeném v nabídce služeb platné ke dni učinění objednávky a může být dále lázněmi/hotelem LV upřesněn v potvrzení objednávky.

2.      V případě poskytnutí léčebných služeb v lázních účastníkovi pobytu se rozsah a poskytování řídí rozhodnutím lékaře lázní/hotelu LV po provedeném posouzení zdravotního stavu účastníka.

3.      Není-li v popisu služby, případně v potvrzení objednávky stanoveno něco jiného, pak se stravování poskytuje takto:

·        u plné penze: 3 jídla denně (snídaně, oběd a večeře), prvním jídlem je oběd v první den poskytování služeb a posledním jídlem je snídaně v poslední den poskytování služeb.

u polopenze: 2 jídla denně (snídaně, večeře), prvním jídlem je večeře v první den poskytování služeb a posledním jídlem je snídaně v poslední den poskytování služeb.


IV. CENA

1.   Klient je povinen uhradit lázním/hotelu LV cenu ve výši uvedené v nabídkových listech / cenících služeb umístěných na webových stránkách lázní/hotelu LV účinném ke dni odeslání objednávky, není-li individuální smlouvou sjednáno jinak. Aktuální ceník služeb lázní/hotelu LV je klientům dále k dispozici v oddělení klientského servisu či na recepci lázní/hotelu LV.

2.      Všechny ceny uvedené v ceníku služeb zahrnují daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy ČR. Ceny nezahrnují místní poplatek z pobytu, který vybírají lázně/hotel LV a který je placen obci Karlova Studánka/Čeladná a případný poplatek za parkování.

3.      V případě hromadných akcí je cena kalkulována na míru dle požadavku klienta.


V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

A. JEDNOTLIVCI

1. Klient hradí cenu služeb předem na základě lázněmi/hotelem LV vystavené faktury/zálohového listu a ve splatnosti uvedené ve faktuře/zálohovém listu. Nedojde-li k úhradě ceny služeb v termínu uvedeném ve faktuře/zálohovém listu, jsou lázně/hotel LV oprávněny objednávku klienta zrušit.

2. Cenu služeb lázní/hotelu LV objednaných na místě hradí klient v lázních/hotelu LV nejpozději v poslední den poskytování služeb dle smlouvy.

3. K úhradě ceny služeb může klient zvolit kterýkoliv z následujících způsobů platby:

 •  bankovní převod ve prospěch bankovního účtu lázní/hotelu LV: Česká národní banka, č. ú.: 306771/0710, IBAN:CZ93 0710 0000 0000 0030 6771, BIC/SWIFT-Code: CNBACZPP
 •   platební kartou v lázních/hotelu LV prostřednictvím platebního terminálu, přičemž lázněmi/hotelem LV jsou akceptovány tyto platební karty: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro;
 •    hotovostní platba v sídle lázní/hotelu LV;

·         v případě lázní také benefitním poukazem/benefitní kartou – platby se řídí pravidly v článku VI. těchto OP.

4. Jakákoliv platba klienta se považuje za provedenou (peněžní dluh je uhrazen) okamžikem připsání odpovídající částky na bankovní účet lázní/hotelu LV či okamžikem zaplacení v hotovosti.

B. HROMADNÉ AKCE

1.      V případě hromadných akcí je vždy ustanovena kontaktní odpovědná osoba, která jedná za celou skupinu klientů a rovněž odpovídá za účty a organizaci skupiny.

2.      Za řádné provedení služeb se klient zavazuje uhradit celkovou cenu za všechny skutečně využité služby lázní/hotelu LV, a to tak, že:

 •        klient uhradí na základě jeho lázněmi/hotelem LV akceptované objednávky – smlouvy – zálohu ve výši 70 % ceny obsažené v nabídce služeb. Záloha bude převedena na účet lázní/hotelu LV na základě vystavené zálohové faktury.
 •      Odpovědná osoba klienta uhradí doplatek ve výši 30% ceny obsažené v nabídce služeb + případné další reálně odebrané služby lázní/hotelu LV na základě konečného vyúčtování v poslední den, v němž došlo k poskytování služeb.

3.     Prodlení s úhradou zálohové faktury je považováno za podstatné porušení smluvních povinností a provozovatel má právo od smlouvy odstoupit. Pokud tohoto práva nevyužije, je provozovatel oprávněn vyúčtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované výše zálohy denně, s čímž klient souhlasí a zavazuje se takto sjednanou smluvní pokutu uhradit kdykoliv mu bude vyúčtována.

C. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Lázně/hotel LV poskytne služby v souladu s platnými předpisy a v souladu s cenami uvedenými v objednávce. Další služby poskytnuté nad rámec této objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak, hradí klienti podle dohodnutého způsobu buď ad hoc pro každou službu samostatně při jejím využití, nebo souhrnně na závěr pobytu, v případě hromadných akcí pak společně s doplatkem ceny. Nedohodnou-li se účastníci jinak, budou konzumované nápoje účtovány včetně platné DPH a dle skutečné spotřeby.


VI. BENEFITNÍ POUKAZY/KARTY - LÁZNĚ

1.      K úhradě ceny služeb lázní lze využít benefitní poukazy/karty. Lázněmi jsou akceptovány tyto benefitní poukazy: Ticket Benefits (Medica,Holiday, Sport a kultura, Multi), Cadhoc, Unišek +, Šek dovolená; a benefitní karty Sodexo.

2.      Benefitní poukaz/karta lze využít pro úhradu ceny služeb lázní až do výše nominální hodnoty benefitního poukazu/karty. Přesahuje-li cena klientem objednaných služeb nominální hodnotu benefitního poukazu/karty, je klient povinen rozdíl zaplatit některým jiným způsobem uvedeným v článku V. těchto OP.

Nominální hodnotu benefitního poukazu/karty nelze použít k vypořádání storno poplatku ani k úhradě místního poplatku z pobytu a parkovacího poplatku.


VII. PRÁVA A POVINNOSTI

1.      Klientovi vzniká z uzavřené smlouvy:

·         právo být pravdivě a úplně informován o poskytovaných službách, právo na poskytnutí služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

·         povinnost (i) zaplatit lázním/hotelu LV cenu služeb včas a v plné výši; (ii) seznámit se s pravidly chování v lázních/hotelu LV (obsaženými ve vnitřním řádu a ubytovacím řádu, které jsou zveřejněny v jednotlivých lázeňských domech/hotelu LV, případně na recepci lázní/hotelu LV); (iii) zajistit, že se všichni účastníci pobytu s těmito dokumenty, včetně těchto OP důkladně seznámí a že všichni účastníci budou tam stanovená pravidla dodržovat; (iv) zajistit, aby všichni účastníci užívali řádně služeb lázní/hotelu LV tak, aby nedocházelo k újmě na zdraví nebo majetku jiných osob či újmě na majetku lázní/hotelu LV.

2.      Lázním/hotelu LV vzniká z uzavřené smlouvy:

·         právo na zaplacení ceny služeb a řádné využívání služeb ze strany účastníků pobytu a právo zrušit objednávku klienta, jestliže cena objednaných služeb nebude uhrazena ve splatnosti uvedené ve vystavené faktuře a za podmínek čl. V. písm. B odst. 3. těchto OP,

·         povinnost poskytnout klientovi úplné a pravdivé informace o poskytovaných službách, poskytnout klientovi služby ve sjednané době, rozsahu a kvalitě.

Klient je povinen dbát o své věci. Pokud klient má s sebou při pobytu jakýkoliv hodnotný majetek, zejména elektroniku, šperky či jiné cennosti, je nanejvýš vhodné, aby využil k úschově těchto věcí trezoru dle instrukcí lázní/hotelu LV nebo nosil tyto věci, pokud možno, u sebe.


VIII. STORNO PODMÍNKY

1.      Klient je oprávněn zrušit objednávku, tj. odstoupit od uzavřené smlouvy (dále také jen „zrušit objednávku“) zasláním oznámení o zrušení objednávky na adresu lázní/hotelu LV, přičemž je vždy povinen lázním/hotelu LV zaplatit storno poplatek, tj. odstupné (dále také jen „storno poplatek“), jehož výše je stanovena těmito OP, není-li v těchto OP nebo v jednotlivé smlouvě uvedeno jinak. Oznámení o zrušení objednávky musí být provedeno písemnou formou, případně formou e-mailu zaslaného na adresu lazne@horskelazne.cz/recepce@lorkovavila.cz a je účinné okamžikem doručení lázním/hotelu LV.

2.      Za zrušenou se považuje objednávka i v případě, kdy klient sice nezašle lázním/hotelu LV oznámení o zrušení objednávky výše popsaným způsobem, ale ani ve sjednaném termínu k pobytu nenastoupí (tzv. „no-show“); též v takovém případě je klient povinen zaplatit lázním/hotelu LV storno poplatek. V případě no-show mohou lázně/hotel LV nabízet blokované kapacity služeb dalším osobám od třetího (3.) dne po sjednaném nástupu k pobytu klienta, který k pobytu nenastoupil.

Výše storno poplatku, který je klient povinen zaplatit lázním/hotelu LV, stanovená s ohledem na výši újmy, která lázním/hotelu LV vznikne v důsledku zrušení objednávky (marně vynaložené náklady, ušlý zisk, apod.), je následující:

1.     

 

Storno poplatek

v % z celkové ceny sjednaných služeb (vč. DPH)


Nenastoupení k pobytu bez zrušení (No - show)

100 %


Zrušení objednávky

(dle okamžiku doručení oznámení o zrušení):

 


a) 3 dny a méně před nástupem

100 %


b) 4 -5 dnů před nástupem

65 %


c) 6- 10 dnů před nástupem

50 %


d) 11-27 dnů před nástupem

20 %


e) 28 a více dnů před nástupem

0 %


4.      V závažných a odůvodněných případech storna ubytování jednotlivců (např. náhlé onemocnění nebo úraz, živelná pohroma, úmrtí účastníka poskytovaných služeb či osoby jemu blízké), které je klient povinen lázním/hotelu LV prokázat, se lázně/hotel LV mohou práva na zaplacení storno poplatku, ať už částečně nebo v plném rozsahu, vzdát.

5.      V případě zrušení objednávky včetně případů nenastoupení k poskytování služeb bez písemného (emailového) zrušení pobytu vrátí lázně/hotel LV klientovi zaplacenou cenu služeb sníženou o storno poplatek ve výši dle těchto OP do třiceti (30) dnů od účinnosti zrušení objednávky. V případech, kdy cena v rozporu s těmito OP nebyla uhrazena před okamžikem zrušení objednávky nebo kdy cena v souladu s těmito OP neměla být uhrazena před nástupem k pobytu, je klient povinen zaplatit lázním/hotelu LV storno poplatek do třiceti (30) dnů ode dne doručení vyúčtování storno poplatku ze strany lázní/hotelu LV.

6.      Transakční náklady spojené s navrácením zbývajících finančních prostředků z důvodu zrušení objednávky (zejména bankovní poplatky) nese klient; lázně/hotel LV je oprávněn
o předpokládanou výši těchto nákladů snížit vracenou část klientem zaplacené ceny služeb.

7.      Klient je oprávněn nevyužít služby dle uzavřené smlouvy v plném rozsahu (např. nevyčerpá některou ze služeb z důvodu momentálního zdravotního stavu, apod.) a je oprávněn také pobyt předčasně ukončit.  V takovém případě, i když nevyužije kterékoliv sjednané služby, však nemá klient právo na snížení ceny v rozsahu nevyužitých služeb lázní/hotelu LV.

8.      V případě zásahu vyšší moci „vis maior“ spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události na straně lázní/hotelu LV, může být poskytování služeb
v daném termínu ze strany lázní/hotelu LV zrušeno a převedeno na termín náhradní za stejných podmínek. Uhrazená záloha bude převedena na náhradní termín. Na náhradním termínu se obě strany dohodnou, ideálně do jednoho roku. Za „vis maior“ se podle tohoto odstavce považují i situace, kdy náhlá havárie znemožňuje ubytování klientů, opatření vlády nebo jiného správního orgánu s obecnou závazností omezilo poskytování služeb (uplatní se v rozsahu tohoto omezení), apod.

9.      V případě, že poskytování služeb bude muset být ukončeno z důvodu na straně lázní/hotelu LV a nebude se jednat o případ v předchozím odstavci 7., jsou lázně/hotel LV povinni vrátit celou uhrazenou část základní ceny případně jiných předplacených a nevyužitých služeb do sedmi (7) dnů od ukončení poskytování služeb.

10.  V případech hromadných akcí je odpovědná osoba klient oprávněna učinit bezplatnou redukci objednaného počtu osob na stravu a ubytování bez účtování storno poplatků ze strany hotelu nejdéle čtrnáct (14) dnů před termínem poskytování služeb a ve výši maximálně 10 %
z potvrzeného počtu účastníků. 


IX. NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

1.      V případě, kdy klient neuhradí cenu služeb či jiná peněžitá plnění lázním/hotelu LV ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit provozovateli úrok z prodlení (i) v případě jednotlivců ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění platném a účinném k prvnímu dni prodlení s úhradou; (ii) v případě hromadné akce ve výši 0,05% z dlužné částky;

to vše za každý, byť i jen započatý den prodlení. Zároveň jsou lázně/hotel LV oprávněni vyúčtovat storno poplatek dle těchto OP.

2.      V případě, kdy klient neuhradí zálohu na cenu služeb, jsou lázně/hotel LV oprávněni odstoupit od smlouvy s účinností ke dni prokazatelného oznámení odstoupení oprávněnému klientovi.

1.    Klient je povinen lázním/hotelu LV nahradit veškerou újmu způsobenou lázním/hotelu LV, za kterou podle obecně závazných právních předpisů odpovídá účastník pobytu, a to společně s tímto účastníkem.


X. VADY, REKLAMACE

1. Odpovědnost lázní za vady poskytnutých služeb a za vady prodaného zboží se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném a účinném znění.

2. Práva klienta vyplývající z vadného plnění lázní a postup při uplatňování práv klienta vyplývajících z odpovědnosti lázní za vady podrobněji upravuje reklamační řád lázní.


XI. OSOBNÍ ÚDAJE

Lázně/hotel LV jsou správcem osobních údajů klienta a účastníků pobytu. Informace o tom, jaké osobní údaje, k jakým účelům a na jakém právním základě zpracováváme a další informace jsou k dispozici na webové stránce: OSOBNÍ ÚDAJE. Žádáme klienty, aby se s těmito informacemi seznámili.


XII. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Veškeré případné spory mezi klientem a lázněmi vyplývající z uzavřené smlouvy budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nepodaří-li se případný spor mezi klientem a lázněmi vyřešit vzájemnou dohodou, může být předložen příslušnému soudu.

2. Klient – spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web. adresa: adr.coi.cz. U smluv uzavřených prostřednictvím internetových stránek nebo jiného elektronického prostředku může spotřebitel využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na web. adrese:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto OP nabývají účinnosti dnem podpisu. Tyto OP v plném rozsahu ruší a nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky pro poskytování služeb spotřebitelům.

2. Lázně/hotel LV jsou oprávněny tyto OP jednostranně měnit tak, že na webových stránkách zveřejní jejich nové znění. Novým zněním obchodních podmínek se řídí ty objednávky, které byly učiněny po okamžiku zveřejnění nového znění OP na webových stránkách.

3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými právními předpisy ČR, především ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rozhodným právem je právo ČR.

4. Pro případ, že by některé ustanovení těchto OP bylo v rozporu s  právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení těchto OP na právní poměr mezi lázněmi a klientem nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

 

V Karlově Studánce, dne 30. 06. 2021

Ing. Jan Poštulka, MBA, ředitel