hlavní logo 554 798 111

Volejte nonstop

hlavní logo
Lázeňská léčba
Léčebné pobyty
Rekreační pobyty
Bazén a procedury
Kariéra
CZ PL EN DE
 
úvodní obrázek

Informace

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.1. Název a identifikační údaje

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, sídlo Karlova Studánka čp. 6, PSČ 793 24

Zápis v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 481

IČO: 144 50 216;  ID datové schránky: ptttufa, podatelna@horskelazne.cz;                        

www.horskelazne.cz;  Spojovatelka:  +420 554 798 111  

 

2. Důvod a způsob založení

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (dále jen „HLKS“) jsou státním podnikem zřízeným Ministerstvem zdravotnictví 14.12.1990 k uspokojování veřejně prospěšných zájmů. Účelem, pro nějž je podnik založen, je poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče (lůžková péče následná, ambulantní péče primární, specializovaná a stacionární, lázeňská léčebně rehabilitační péče, ošetřovatelská péče, lékárenská péče) na úrovni nejnověších vědeckých medicinských poznatků, v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče fyzickým osobám z důvodu předcházení a odstranění nemoci, udržení nebo zlepšení zdravotního a funkčního stavu, prodloužení života a zmírnění utrpení, se zajištěním lékařské péče pohotovstní služby v rozsahu praktického, resp. interního lékařství a při využívání přírodních léčivých zdrojů.

Zakladatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

 

3. Organizační struktura

Vedení lázní

Organizační struktura

 

4. Kontaktní údaje a úřední hodiny

Elektronická adresa podatelny je podatelna@horskelazne.cz.

Veškeré další kontaktní údaje jsou uvedeny zde.

 

5. Základní dokumenty a právní předpisy

Úplné znění zakládací listiny zde.

Statut zde.

HLKS se při své činnosti řídí platnými právními předpisy a vnitřními předpisy podniku. Mezi základní právní předpisy vztahující se k činnosti HLKS patří zákon č. 77/1997 Sb. o státním podniku, zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a vyhláška č. 2/2015 Sb. o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

 

6. Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon“), může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba žádost 

o poskytnutí informace (dále také jen „žádost“). Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Ústní žádost žadatel podá buď osobně na podaelně HLKS, Karlova Studánka 6, 793 24 Karlova Studánka nebo telefonicky na telefonním čísle +420 554 798 242 s tím, že příslušný pracovník HLKS může žadatele vyzvat o podání žádosti písemnou formou.

Písemnou žádost lze podat:

• dopisem na adresu Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, Karlova Studánka 6, 793 24 Karlova Studánka,

• prostřednictvím datové schránky na adresu ptttufa

• emailem na adresu podatelna@horskelazne.cz.

 

Náležitosti žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.:

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Vyřízení žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb.:

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Pokud je žádost žadatele neúplná nebo nesrozumitelná, vyzve HLKS žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil či upřesnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, HLKS žádost odloží v případě její neúplnosti nebo žádost odmítne v případě její nesrozumitelnosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti HLKS, HLKS žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Opravné prostředky v řízení podle zákona 106/1999 Sb.:

A. stížnost:

Na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat prostřednictvím HLKS stížnost, k jejímuž vyřízení je příslušný nadřízený orgán (Ministerstvo zdravotnictví). Stížnost lze podat ústně či písemně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní příslušný pracovník HLKS písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených Zákonem (ust. § 16a Zákona). O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Nadřízený orgán přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že postup povinného subjektu potvrdí, nebo povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě žádost vyřídil, nebo usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

B. odvolání:

Proti rozhodnutí HLKS o odmítnutí žádosti či její části může žadatel podat k nadřízenému orgánu (Ministerstvu zdravotnictví ČR) odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí HLKS 

o jejím odmítnutí. Odvolání proti rozhodnutí HLKS se podává nadříuenému orgánu prostřednictvím HLKS. Odvolání proti rozhodnutí HLKS o odmítnutí žádosti či její části předloží HLKS spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem (v daném případě HLKS).

C. žaloba:

Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu (Ministerstva zdravotnictví ČR) o odvolání je možné podat žalobu u místně a věcně příslušného soudu. Na základě podané žaloby podle zvláštního právního předpisu soud prozkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

 

7. Příjem stížností a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiné dožádání můžete podávat ústně osobně či telefonicky, nejlépe však v písemné formě osobně, datovou schránkou, poštou či emailem. Kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Informace o způsobu podávání a vyřízení stížností jsou uvedeny zde:

 

8. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací naleznete zde.

 

9. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

 

10. Informace poskytnuté na žádost:

2024

2023

2022

2021