Protikorupční opatření

Protikorupční opatření Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik je souborem opatření a interních dokumentů souvisejících procesů,
jejichž cílem je zakotvit v řídicím a kontrolním systému státního podniku takové prvky, které již svým charakterem v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního jednání a chrání majetek státu.
 

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik je uzpůsoben  Rezortnímu internímu protikorupčnímu programu Ministerstva zdravotnictví ČR (příkaz ministra zdravotnictví č. 22/2019 ze dne 12.04.2019), jenž navazuje na usnesení vlády ČR č. 855 ze dne 17.12.2018, kterým schválila vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Interní protikorupční program svým členěním odpovídá Rámcovému rezortnímu internímu protikorupčnímu programu (usnesení vlády č. 769 ze dne 20.11.2018).

OS14_PS_Interní protikorupční program od 2019-09-01.pdf (6,90Mb)

Etický kodex zaměstnance

Etický kodex zaměstnance navazuje na práva a povinnosti zaměstnanců Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik, které jsou stanoveny zejména zák. č. 262/2006 Sb., Zákoníkem práce ve znění pozdějších předpisů, dalšími právními předpisy, vnitřními předpisy a obecnými pravidly slušnosti.

OS3_PS_Etický kodex zaměstnance HLKS od 2019-09-01.pdf (423kb)

Informace k oznámení podezření na korupci

V souladu s IPP a opatřeními souvisejícími s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní v Horských lázních Karlova Studánka, státní podnik je zaměstnancem, kterého ředitel podniku určil k přijímání a prošetřování podaných oznámení, Renata Reichlová, manažer kvality a kontroly.

Podání oznámení podezření na korupční jednání

Oznamovatelé se mohou obracet se svými oznámeními podezření na korupční jednání
na prošetřovatele. Oznámení mohou učinit:

 • v elektronické podobě prostřednictvím adresy: podatelna@horskelazne.cz  nebo  
 • v listinné podobě prostřednictvím schránky podatelny umístěné v nemonitorovaném prostoru ve vstupní hale v budově ředitelství HLKS, která se nachází v prostoru nebo
 • v listinné podobě prostřednictvím České pošty, s. p., na adresu: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, Podatelna, 793 24 Karlova Studánka 6. 

Povinný obsah oznámení podezření na korupční jednání  

Oznamovatelé ve svém oznámen jsou povinni, co nejpřesněji uvést, tyto informace: 

 • identifikace osob podezřelých z nepřípustného jednání a osob z nepřípustného jednání profitujících,
 • jasný popis nepřípustného jednání včetně časového sledu,
 • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání, podporující podezření z nepřípustného jednání.

Postupy šetření a ochrana oznamovatele

Prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání na půdě HLKS zaměstnancem při výkonu práce nebo klientem
při čerpání sjednané služby.  Anonymní oznámení prošetřovatel přošetřuje v rámci možností a dle závažnosti sdělených podezření.

 • Oznamovatel nesmí být v souvislosti s oznámení vystaven nátlaku nebo postižen.
 • Prošetřovatel utají totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá,
  a postupuje při prošetření tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.
 • Prošetřovatel prošetří podezření do 20 dnů ode dne přijetí oznámení nebo postoupení a ve zvlášť složitých případech do 40 dnů ode dne přijetí nebo postoupení oznámení.
 • Prošetřovatel  oznamovatele o výsledku prošetření písemně vyrozumí.

Při prošetřování oznámení prošetřovatel postupuje přiměřeně podle přísl. §§ nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření
ze spáchání protiprávního jednání.