Obchodní podmínky

pro poskytování služeb lázní

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Není-li dále uvedeno něco jiného, mají pojmy a zkratky uvedené v těchto obchodních podmínkách následující význam:
  • LÁZNĚ  - Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, IČO: 14450216, se sídlem č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ 793 24, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 481

  • KLIENT - fyzická či právnická osoba, která objednává služby lázní, bez ohledu na to, zda je zároveň účastníkem pobytu, či nikoliv

  • NABÍDKA SLUŽEB - nabídka služeb poskytovaných lázněmi zveřejněná na webových stránkách

  • NÁSTUP K POBYTU - okamžik zahájení poskytování služeb dle uzavřené smlouvy 

  • OBCHODNÍ PODMÍNKY/OP - tyto obchodní podmínky

  • OBJEDNÁVKA - závazný návrh klienta na uzavření smlouvy učiněný klientem ve formě a s náležitostmi uvedenými v těchto OP

  • SLUŽBY - ubytovací, stravovací, léčebné, wellness, případně další služby poskytované lázněmi uvedené v nabídce služeb

  • SMLOUVA - smlouva na poskytnutí služeb mezi klientem a lázněmi uzavřená postupem uvedeným v těchto OP

  • SMLUVNÍ STRANA - smluvní strana smlouvy, tj. klient na straně jedné a lázně na straně druhé

  • SPOTŘEBITEL - osoba vystupující mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

  • ÚČASTNÍK POBYTU - osoba, která je uživatelem služeb lázní dle smlouvy

  • WEBOVÉ STRÁNKY - oficiální webová prezentace lázní dostupná na adrese www.horskelazne.cz obsahující mimo jiné nabídku služeb lázní a ceny služeb

 2. Tyto OP obsahují závaznou úpravu práv a povinností smluvních stran vzniklých na základě smluv na poskytnutí služeb uvedených v nabídce služeb zveřejněné na webových stránkách lázní, uzavřených mezi lázněmi coby poskytovatelem služby na straně jedné a klientem coby objednatelem služby na straně druhé.
 3. Odchylná ujednání v potvrzení objednávky mají přednost před těmito OP.


II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. VÝBĚR SLUŽEB
  Klient si vybírá jím požadované služby z nabídky služeb uvedené na webových stránkách lázní (tato nabídka vymezuje sortiment služeb poskytovaných lázněmi, není však návrhem na uzavření smlouvy a lázně si vyhrazují právo nabídku služeb kdykoliv měnit či doplňovat).
 2. ONLINE REZERVACE
  (platí jen pro lázněmi vybrané služby/pobyty a pro vybrané ubytovací kapacity lázní) 
  Objednávku činí klient vyplněním online rezervačního formuláře („online rezervace“) na webových stránkách lázní, v němž vyplní veškeré požadované údaje. Online rezervaci klient odešle potvrzením volby „Dokončit“, čímž zároveň potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje svůj souhlas, aby se těmito obchodními podmínkami řídil právní poměr mezi klientem a lázněmi.
 3. Lázně po zpracování objednávky zašlou klientovi potvrzení objednávky na emailovou adresu, kterou klient uvedl ve své objednávce.
 4. OSTATNÍ PŘÍPADY OBJEDNÁVKY SLUŽEB
  v ostatních případech činí klient svou objednávku některým z následujících způsobů:
  • vyplněním online objednávkového formuláře na webových stránkách lázní („objednat pobyt“) a jeho odesláním, nebo
  • formou e-mailu, s využitím formuláře (obj. listu) uvedeného na webových stránkách lázní, který klient odešle na adresu lazne@horskelazne.cz, nebo
  • písemně, s využitím formuláře objednávky (obj. listu) uvedeného na webových stránkách lázní, který klient vytiskne a podepsaný doručí na adresu lázní, nebo
  • osobně v sídle lázní.
 5. Objednávka klienta musí vždy obsahovat alespoň tyto údaje:
  • jméno a příjmení; adresa trvalého bydliště klienta;
  • e-mailová adresa a telefonní číslo klienta;
  • název pobytu dle nabídky lázní/u jednotlivě objednávaných služeb rozsah ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb, typ stravy;
  • požadovaný termín;
  • údaje o účastnících pobytu, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresu;
  • prohlášení o tom, že klient potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami lázní zveřejněnými na webové stránce www.horskelazne.cz/obchodni-podminky a vyjadřuje svůj souhlas, aby se těmito obchodními podmínkami řídil právní poměr mezi klientem a lázněmi;
  • datum vyhotovení objednávky.
 6. Lázně doporučují klientům telefonické předjednání možnosti poskytnutí služeb v požadovaném termínu a rozsahu. Uzavření smlouvy cestou telefonické komunikace se vylučuje.
 7. Neobsahuje-li objednávka klienta veškeré výše uvedené údaje, oznámí lázně tuto skutečnost klientovi a informují klienta, jak má svou objednávku upřesnit či doplnit.
 8. V případě, že poskytnutí služeb v termínu či rozsahu uvedeném v objednávce není možné, oznámí lázně tuto skutečnost klientovi a současně sdělí klientovi návrhy jiného řešení jeho požadavku odpovídající možnostem lázní za účelem příslušné úpravy objednávky klienta; návrh jiného řešení požadavku vychází z aktuálních možností lázní, má tedy omezenou platnost.
 9. Jestliže jsou lázně schopny objednávce klienta vyhovět, potvrdí objednávku.
 10. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  uzavření smlouvy dochází (ve všech případech objednávání služeb) teprve okamžikem, kdy lázně potvrdí objednávku klienta (tj. odesláním potvrzení objednávky).


III. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Lázně poskytují klientovi sjednané služby:
  • MÍSTO: obec Karlova Studánka, lázněmi provozované zdravotnické zařízení; v případě sportovních a volnočasových aktivit, které jsou součástí sjednaných služeb, jsou tyto konkrétní služby poskytovány dále na místech stanovených lázněmi.
  • TERMÍN: v termínu, který byl lázněmi uveden v potvrzení objednávky.
  • ROZSAH A ZPŮSOB: vyplývá z popisu služeb uvedeném v nabídce služeb platné ke dni učinění objednávky a může být dále lázněmi upřesněn v potvrzení objednávky.
 2. Rozsah a způsob poskytnutí léčebných služeb účastníkovi pobytu se řídí rozhodnutím lékaře lázní po provedeném posouzení zdravotního stavu účastníka.
 3. Není-li v popisu služby, případně v potvrzení objednávky stanoveno něco jiného, pak se stravování poskytuje takto:
  • u plné penze: 3 jídla denně (snídaně, oběd a večeře), prvním jídlem je oběd v první den poskytování služeb a posledním jídlem je snídaně v poslední den poskytování služeb.
  • u polopenze: 2 jídla denně (snídaně, večeře), prvním jídlem je večeře v první den poskytování služeb a posledním jídlem je snídaně v poslední den poskytování služeb.


IV. CENA

 1. Klient je povinen uhradit lázním cenu ve výši uvedené v nabídkových listech / cenících služeb umístěných na webových stránkách lázní účinném ke dni odeslání objednávky. Aktuální ceník služeb lázní je klientům dále k dispozici v oddělení klientského servisu či na recepci lázní.
 2. Všechny ceny uvedené v ceníku služeb zahrnují daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnými právními předpisy ČR. Ceny nezahrnují lázeňský poplatek, který vybírají lázně a který je placen obci Karlova Studánka a poplatek za parkování.


V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Klient hradí cenu služeb předem na základě lázněmi vystavené faktury a ve splatnosti uvedené ve faktuře. Nedojde-li k úhradě ceny služeb v termínu uvedeném ve faktuře, jsou lázně oprávněny objednávku klienta zrušit.
 2. Cenu služeb lázní objednaných na místě hradí klient v lázních nejpozději v poslední den poskytování služeb dle smlouvy.
 3. K úhradě ceny služeb může klient zvolit kterýkoliv z následujících způsobů platby:
  • bankovní převod ve prospěch bankovního účtu lázní:

   Komerční banka, a.s., č. ú.: 9909771/0100, IBAN:CZ1701000000000009909771, BIC/SWIFT-Code: KOMBCZPPXXX

  • platební kartou v lázních prostřednictvím platebního terminálu, přičemž lázněmi jsou akceptovány tyto platební karty: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro;

  • hotovostní platba v sídle lázní;

  • benefitním poukazem – platby se řídí pravidly v článku VI. těchto OP.

 4. Jakákoliv platba klienta se považuje za provedenou (peněžní dluh je uhrazen) okamžikem připsání odpovídající částky na bankovní účet lázní či okamžikem zaplacení v hotovosti.


VI. BENEFITNÍ POUKAZY

 1. K úhradě ceny služeb lze využít benefitní poukazy. Lázněmi jsou akceptovány tyto benefitní poukazy:
  Ticket Benefits (Medica,Holiday, Sport a kultura, Multi), Cadhoc, Unišek +, Šek dovolená.
 2. Benefitní poukaz lze využít pro úhradu ceny služeb lázní až do výše jeho nominální hodnoty. Přesahuje-li cena klientem objednaných služeb nominální hodnotu benefitního poukazu, je klient povinen rozdíl zaplatit některým jiným způsobem uvedeným v článku V. těchto OP.
 3. Nominální hodnotu benefitního poukazu nelze použít k vypořádání storno poplatku.


VII. PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Klientovi vzniká z uzavřené smlouvy:
  • právo být pravdivě a úplně informován o poskytovaných službách, právo na poskytnutí služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
  • povinnost zaplatit lázním cenu služeb včas a v plné výši, seznámit se s pravidly chování v lázních (obsaženými ve vnitřním řádu a ubytovacím řádu, které jsou zveřejněny v jednotlivých lázeňských domech, případně na recepci lázní), zajistit, že se všichni účastníci s těmito dokumenty, včetně těchto OP důkladně seznámí a že všichni účastníci budou tam stanovená pravidla dodržovat, zajistit, aby všichni účastníci užívali řádně služeb lázní tak, aby nedocházelo k újmě na zdraví nebo majetku jiných osob či újmě na majetku lázní.
 2. Lázním vzniká z uzavřené smlouvy:
  • právo na zaplacení ceny služeb a řádné využívání služeb ze strany účastníků pobytu.
  • právo zrušit objednávku klienta, jestliže cena objednaných služeb nebude uhrazena ve splatnosti uvedené ve vystavené faktuře.
  • povinnost poskytnout klientovi úplné a pravdivé informace o poskytovaných službách, poskytnout klientovi služby ve sjednané době, rozsahu a kvalitě.


VIII. STORNO PODMÍNKY

 1. Klient je oprávněn zrušit objednávku, tj. odstoupit od uzavřené smlouvy (dále také jen „zrušit objednávku“) zasláním oznámení o zrušení objednávky na adresu lázní, přičemž je vždy povinen lázním zaplatit storno poplatek, tj. odstupné (dále také jen „storno poplatek“), jehož výše je stanovena těmito OP. Oznámení o zrušení objednávky musí být provedeno písemnou formou, případně formou e-mailu zaslaného na adresu lazne@horskelazne.cz a je účinné okamžikem doručení lázním.
 2. Za zrušenou se považuje objednávka i v případě, kdy klient sice nezašle lázním oznámení o zrušení objednávky výše popsaným způsobem, ale ani ve sjednaném termínu k pobytu nenastoupí (tzv. „no-show“); též v takovém případě je klient povinen zaplatit lázním storno poplatek. V případě no-show mohou lázně nabízet blokované kapacity služeb dalším osobám od 3. dne po sjednaném nástupu k pobytu klienta, který k pobytu nenastoupil.
 3. Výše storno poplatku, který je klient povinen zaplatit lázním, stanovená s ohledem na výši újmy, která lázním vznikne v důsledku zrušení objednávky (marně vynaložené náklady, ušlý zisk, apod.), je následující:

 

Storno poplatek

v % z celkové ceny sjednaných služeb (vč. DPH)

Nenastoupení k pobytu bez zrušení (No - show)

100 %

Zrušení objednávky

(dle okamžiku doručení oznámení o zrušení):

 

a) 3 dny a méně před nástupem

100 %

b) 4 -5 dnů před nástupem

65 %

c) 6- 10 dnů před nástupem

50 %

d) 11-27 dnů před nástupem

20 %

e) 28 a více dnů před nástupem

0 %

 1. V závažných a odůvodněných případech (např. náhlé onemocnění nebo úraz, živelná pohroma, úmrtí účastníka pobytu či osoby jemu blízké), které je klient povinen lázním prokázat, se lázně mohou práva na zaplacení storno poplatku, ať už částečně nebo v plném rozsahu, vzdát.
 2. V případě zrušení objednávky včetně případů nenastoupení k pobytu bez zrušení pobytu lázně vrátí klientovi zaplacenou cenu služeb sníženou o storno poplatek ve výši dle těchto OP do 30 dnů od účinnosti zrušení objednávky. V případech, kdy cena v rozporu s těmito OP nebyla uhrazena před okamžikem zrušení objednávky nebo kdy cena v souladu s těmito OP neměla být uhrazena před nástupem k pobytu, je klient povinen zaplatit lázním storno poplatek do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování storno poplatku ze strany lázní.
 3. Transakční náklady spojené s navrácením zbývajících finančních prostředků z důvodu zrušení objednávky (zejména bankovní poplatky) nese klient; lázně jsou oprávněny o předpokládanou výši těchto nákladů snížit vracenou část klientem zaplacené ceny služeb.
 4. Klient je oprávněn nevyužít služby dle uzavřené smlouvy v plném rozsahu (např. nevyčerpá některou ze služeb z důvodu momentálního zdravotního stavu, apod.) a je oprávněn také pobyt předčasně ukončit.  V takovém případě, i když nevyužije kterékoliv sjednané služby, však nemá klient právo na snížení ceny v rozsahu nevyužitých služeb lázní.


IX. NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

 1. V případě, kdy klient neuhradí cenu služeb či jiná peněžitá plnění lázním ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit lázním úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění platném a účinném k prvnímu dni prodlení s úhradou.
 2. Klient je povinen lázním nahradit veškerou újmu způsobenou lázním, za kterou podle obecně závazných právních předpisů odpovídá účastník pobytu, a to společně s tímto účastníkem.


X. VADY, REKLAMACE

 1. Odpovědnost lázní za vady poskytnutých služeb a za vady prodaného zboží se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném a účinném znění.
 2. Práva klienta vyplývající z vadného plnění lázní a postup při uplatňování práv klienta vyplývajících z odpovědnosti lázní za vady podrobněji upravuje reklamační řád lázní.


XI. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Lázně jsou správcem osobních údajů klienta a účastníků pobytu. Informace o tom, jaké osobní údaje, k jakým účelům a na jakém právním základě zpracováváme a další informace jsou k dispozici na webové stránce: OSOBNÍ ÚDAJE .                                                  Žádáme klienty, aby se s těmito informacemi seznámili.


XII. ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Veškeré případné spory mezi klientem a lázněmi vyplývající z uzavřené smlouvy budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nepodaří-li se případný spor mezi klientem a lázněmi vyřešit vzájemnou dohodou, může být předložen příslušnému soudu.
 2. Klient – spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web. adresa: adr.coi.cz. U smluv uzavřených prostřednictvím internetových stránek nebo jiného elektronického prostředku může spotřebitel využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na web. adrese:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. yto OP nabývají účinnosti dnem podpisu. Tyto OP v plném rozsahu ruší a nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky pro poskytování služeb spotřebitelům.
 2. Lázně jsou oprávněny tyto OP jednostranně měnit tak, že na webových stránkách zveřejní jejich nové znění. Novým zněním obchodních podmínek se řídí ty objednávky, které byly učiněny po okamžiku zveřejnění nového znění OP na webových stránkách.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými právními předpisy ČR, především ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rozhodným právem je právo ČR.
 4. Pro případ, že by některé ustanovení těchto OP bylo v rozporu s  právními předpisy zakotvujícími ochranu práv spotřebitele, pak se takové ustanovení těchto OP na právní poměr mezi lázněmi a klientem nepoužije a bude aplikován příslušný právní předpis.

 

V Karlově Studánce, dne 31.3.2016
MUDr. Radomír Maráček, ředitel